Tilskud

Vedrørende palliativ fysioterapi til patienter der opholder sig i eget hjem.
Kontakt kommunens visitator.Der kan være behov for en lægehenvisning fra egen læge eller hospitalsafdelingen, man er udskrevet fra. Ofte er det palliative team den formidlende part.

Det kan oplyses, at der efter lov om social service § 122 kan ydes hjælp til sygeplejeartikler og lignende, her iblandt fysioterapi, når en nærtstående passer patienten i forbindelse med et etableret plejeforhold efter servicelovens § 119, eller kommunen varetager plejen helt eller delvis eller yder tilskud efter § 95 i serviceloven til hjælp, som familien selv antager, eller hvis et hospice varetager plejen.
Ifølge bestemmelsen stk. 2 ydes hjælpen uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomi.

Der kan efter bestemmelsen ydes hjælp til egen udgiften til bl.a. fysioterapi, hvis denne hjælp kan antages at ville være givet til patienten under indlæggelse på sygehus.
Tilskudsordningen er knyttet til servicelovens bestemmelser om plejevederlag, hvorefter det er en betingelse, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er forventet kort levetid. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for, hvor længe hjælpen kan ydes. Dette kan ske, så længe lovens betingelser er opfyldt, herunder betingelser om, at der fortsat skal være et plejebehov.

Ansøgningen skal laves af egen læge eller hospitalslæge og sendes til patientens Pension og Omsorgskontor, hvor alle har en visitator tilknyttet .

Ved tvivlspørgsmål kontakt mig på mail :

karina@palliativfysioterapi.dk